Dokument

Här kan du läsa Njurföreningen i Örebro läns dokument VERKSAMHETSPLAN 2023 och VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022.

 

VERKSAMHETSPLAN 2023
FÖR NJURFÖRENINGEN ÖREBRO LÄN

Njurföreningen i Örebro län är en regionförening under Njurförbundet.

Målsättningen är att främja och tillvarata de njursjukas intressen gällande behandling, vård, rehabilitering och social trygghet.
Alla människor har lika värde, och inom föreningen tolererar vi inte någon form av diskriminering eller nedsättande behandling.
Utifrån gemensamma erfarenheter och kunskaper om hur det är att leva med njursjukdom lyfter vi fram behov och brister inom njursjukvården.

Viktiga frågor att arbeta med under verksamhetsåret 2023:
1. Medlemsrekrytering
Antalet medlemmar är avgörande för vår möjlighet att påverka lokalt och centralt. Erfarenhetsbanken ökar och det sociala utbytet förbättras med fler och aktiva medlemmar. Förutom patienter som är transplanterade eller i dialys hoppas vi nå även njursjuka som inte kräver aktiv uremivård samt anhöriga.
Vi ska arbeta på att förse (njur-)sjukvårdens olika instanser med informationsmaterial, och rekrytera fler kontaktpersoner. Vi planerar också att återuppta den personliga kontakten via telefon med nyblivna medlemmar och hälsa dem välkomna.

2. Gruppverksamhet
Behandlingen varierar och verkligheten ter sig olika beroende på i vilken fas av njursjukdom man befinner sig. Därför kan det vara av intresse att samlas i grupp. Under 2022 hade vi en första träff för PD-patienter (påsdialyspatienter), som föll väl ut. Nu vill vi fortsätta med det, och vi har planer på att starta en anhöriggrupp under året.

3. Dialys i hemmet
Föreningen vill aktivt stödja trenden mot ökad hemdialys. I bästa fall kan detta frigöra resurser, och möjliggöra gästdialyser i högre grad än tidigare. En annan strävan är att påsdialys ökar procentuellt, eventuellt med assistans om sådan krävs.

4. Samverkan med sjukvården
Föreningen vill medverka till att njursjukvården i länet utvecklas. Den goda kontakten med länets tre dialysavdelningar och njurmottagningen på USÖ är betydelsefull, och vi har stor glädje av de årliga träffarna
med professionen.
Att vid behov ha kontakt med sjukvårdspolitiker och andra beslutsfattare är också en viktig uppgift för föreningen.
Antalet njursjuka ökar stadigt, och befolkningen åldras. Detta som vi samtidigt ser personalbrist och stor belastning inom vården. Att använda de resurser vi har optimalt blir därför en angelägen gemensam uppgift.

5. Medlemsaktiviteter
Föreningen vill erbjuda möjligheter för våra medlemmar att träffa varandra under trevliga och varierande former. Vi har olika förmågor och begränsningar som vi försöker beakta. Medlemmarnas förslag och önskemål prioriteras.

6. Information
Vi kommer att diskutera hur vi bäst lägger upp den skriftliga informationen till medlemmarna. Ambitionen är att utöver kallelser till medlemsmöten och liknande föreningsinfo även skriva enkelt om njurforskning och andra nyheter av intresse för njursjuka.
Vi har en egen hemsida under Njurförbundet, och planer på att etablera oss på sociala medier (Facebook).

7. Organdonation
Vi har organbrist och kö till transplantation. Därför är det en angelägen uppgift att informera och stimulera till att fler tar ställning för donation.

8. Föreningens stödfond
Föreningens medlemmar kan ansöka om ekonomiskt stöd för insatser som berör njursjukdomen. Ekonomiska bidrag till utbildning och utveckling av njursjukvård kan också komma i fråga.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022
FÖR NJURFÖRENINGEN ÖREBRO LÄN

Njurföreningen i Örebro län är en regionförening under Njurförbundet.

Klicka på länken: Verksamhetsberättelse 2022