Verksamhetsplan

Syfte/Ändamål

 • att regionalt arbeta för njursjuka enligt förbundets stadgar
 • att främja och tillvarata njursjukas, levande donatorers och andra medlemmars intressen avseende tillgänglighet, vård, social trygghet och övriga angelägna intressepolitiska områden samt i övrigt företräda dessa gentemot myndigheter inom sitt regionala verksamhetsområde
 • att sprida kunskap om njursjukas och närståendes behov
 • att aktivt informera om och påverka attityder för en ökad organdonation
 • att i övrigt verka för medlemmarnas sak i samverkan med andra organisationer

Verksamhet
Föreningen och styrelsens ledamöter medverkar vid

 • lokala ”Njurskolor” samt patient- och anhörigträffar vid dialysavdelningar och njurkliniker i regionen
 • andra patientföreningars möten
 • seminarier i anslutning till mässor och utställningar
 • olika slags arrangemang som föreläsare
 • planering och genomförande av medlemsträffar med varierande geografisk lokalisering inom regionen
 • representera föreningen vid Funktionsrätt och verka för personer med funktionsnedsättning

Fasta medlemsmöten

 • vårmöte/årsmöte/gästföreläsare (februari – mars)
 • sommarmöte/utflykt/information (maj – juni)
 • höstmöte/gästföreläsare/information (september – oktober). Ersätts tillsvidare av lunch/café-träffar
 • vintermöte/julbord/information (november – december)

Konkreta uppgifter – exempel

 • informera och påverka landstingspolitiker om föreningens verksamhet
 • synas i massmediala sammanhang avseende aktuella frågor rörande njursjukvård
 • marknadsföra och informera om föreningen i syfte att rekrytera medlemmar genom uppsökande verksamhet på dialysavdelningarna
 • delta på ”Donationsdagar” med information till allmänheten
 • sprida information om donationsregistret och kampanjen ”Livet som gåva”
 • stödja och hjälpa de njursjuka och bevaka rätten till en god njursjukvård

Stadgar

Njurföreningen Norra Mälardalens stadgar finns under länken Stadgar