Under våren har det kommit nyheter från flera håll om stängda dialysavdelningar, inställda behandlingar och lägen där dialyspatienter förflyttats till andra mottagningar än där de vanligtvis får sin behandling. Skälen uppges vara svårigheter med bemanning.

För att kartlägga läget i landet genomförde Njurförbundet en enkät bland Sveriges dialysmottagningar. Ett frågeformulär skickades till 70 mottagningar i samtliga regioner. Det kom svar från totalt 61 chefer eller ansvariga sjuksköterskor.

Drygt hälften uppger att det råder brist på personal vid dialysmottagningen. Ännu fler, 80 procent anser att det är svårt att rekrytera.

Nära hälften svarar också nej på frågan om dialysmottagningen kan erbjuda gästdialys i sommar. Detta är ett återkommande problem dialyspatienter ställs inför, som inskränker möjligheten att planera sin semester, resa till sommarstugan eller hälsa på släkt och vänner på annan ort.

Även den vardagliga behandlingssituationen på hemmaplan påverkas för många av läget, då över hälften av mottagningarna gör justeringar i schemat i sommar. Åtta svarar att de behöver flytta patienter till andra dialysmottagningar. Dessutom uppger tre mottagningar att de kommer behöva dra ner på dialysmängden över sommaren, det vill säga patienterna får genomleva semestertiden med otillräcklig behandling.

Njurförbundets ordförande Håkan Hedman ser allvarligt på situationen.

– Vi menar att det här är en mycket prekär situation då den drabbar patienternas hela livssituation. De måste förändra sin tillvaro och har inte möjligheter att kunna resa som andra och fira semester, säger han.

Han tar också upp exempel där mottagningar ställt in möjligheter till kvällsdialys, vilket omöjliggör att sköta ett arbete dagtid.

– Och inte minst är detta en fråga om patientsäkerhet när bemanningsproblemen leder till att stort ansvar i hög utsträckning vilar på oerfaren personal. Det är väldigt allvarligt, anser Håkan Hedman.

Patientsäkerheten togs upp i en särskild fråga där respondenterna fick formulera egna svar. På frågan ”Vad anser du behöver utvecklas för att öka kontinuitet och patientsäkerhet?” inkom 48 svar. De flesta svaren kan sorteras inom tre grupper: bemanningsproblem, egen specialitet för dialyssjuksköterskor och ökad andel själv- och hemdialys.

”Att arbeta med dialys är en specifikt nischad verksamhet. Det måste belysas. Erfaren personal är en kvalitetssäkring som ökar patientsäkerheten. Lön efter ansvar och kompetens samt möjlighet till utbildning är en viktig del i rekrytering samt att behålla personalen.”, lyder ett svar.

En annan skriver: ”Viktigt att få behålla sin personal då det kräver lång inskolning och längre erfarenhet innan du har kompetens som dialyssjuksköterska. Flertal gånger som vissa grupper inom yrket får högre ersättning/satsas på, men vi inom dialysvård har inte varit med på den listan. En dialyssjuksköterska är inte bara att ersätta och det kräver också mer av den kvarvarande personalen under inskolningen och de första åren.”

– Det är hög tid att beslutsfattarna ser allvaret i situationen och sätter till de resurser som krävs i form av utbildningsinsatser, högre löner och god organisation för utökad egenvård, säger Håkan Hedman.

Ladda ner undersökningen >

Läs intervju med drabbade Teddy Lagerwall >

2022-06-13

Njurförbundets enkät till 70 dialysmottagningar i hela Sverige gav 61 svar.

  • 54 procent svarar att det råder brist på personal
  • 80 procent svarar att det är svårt att rekrytera personal
  • 57 procent behöver göra justeringar i schemat
  • 48 procent kan inte erbjuda gästdialys

Drygt 4 000 personer i Sverige är beroende av regelbunden dialys, som är livsuppehållande vård.

Digital enkät april-maj 2022