Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att vidareutveckla sitt arbete med kontinuerlig information till allmänheten i frågor som rör organ- och vävnadsdonation. Arbetet ska bidra till att den höga donationsviljan i befolkningen bibehålls eller ökar, att fler tar ställning till organ- och vävnadsdonation samt att antalet anmälningar till donationsregistret ökar.

– Det är viktigt att allmänheten känner till det stora behovet av organ och vävnader, och faktumet att donation i många fall räddar liv, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande från Socialdepartementet.

Håkan Hedman, ordförande i Njurförbundet, ser initiativet som bra ur flera synvinklar:

– Det är positivt att vi får fler som deklarerar sin inställning, och förhoppningsvis kan ökad information göra att fler talar med varandra om organdonation.

I uppdraget ingår även att utveckla arbetet med information till hälso- och sjukvården samt andra relevanta aktörer.

– Att rikta insatser och resurser till hälso- och sjukvården är nödvändigt och ett sätt att ta tillvara människors positiva inställning till att donera sina organ, säger Håkan Hedman.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 1 mars 2023. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 5 miljoner kronor under 2020.

Regeringen gav 2018 Socialstyrelsen ett förtydligat uppdrag i frågor som rör organ- och vävnadsdonation samt ett uppdrag att inrätta ett nationellt donationsfrämjande centrum. För att genomföra uppdraget om att inrätta ett centrum fick Socialstyrelsen 7 miljoner kronor 2018, och 7 miljoner kronor 2019.

2020-02-06