Om du i framtiden drabbas av demens eller något annat, som gör att du inte längre anses kapabel att fatta dina egna beslut, behöver någon annan utses att hantera dina angelägenheter. Sedan tidigare finns möjligheten till god man och förvaltare. Dessa personer beslutas av tingsrätten efter ansökan, och står under tillsyn av överförmyndare i kommunen.

I syfte att underlätta för personer att själva utse vem som ska ha rätt att fatta framtida beslut, infördes 2017 en ny lag om framtidsfullmakter. Liknande fanns tidigare i andra nordiska länder. Om du till exempel har barn som du önskar ge kontrollen över din ekonomi och vissa personliga ärenden, kan du själv skriva en fullmakt som börjar gälla först om det behövs. Dels ger det dig inflytande över din framtida situation. Dels är det enklare för barnet att tillämpa en framtidsfullmakt än att ansöka om att bli god man.

Intresset för framtidsfullmakt har ökat väsentligt under pandemin. Det har de noterat på branschorganisationen Svenska Bankföreningen, som har fått en tillströmning av frågor.
– Dels har nog kännedomen ökat, men i och med pandemin ökade också behovet och man har blivit mer medveten om denna möjlighet, säger bankjurist Richard Edlepil.
En framtidsfullmakt kan beskriva vilka personliga eller ekonomiska angelägenheter som får hanteras. Den som skriver fullmakten kallas fullmaktsgivare. Den som får behörigheten kallas fullmaktshavare.
Typiska frågor som går att ta med i en framtidsfullmakt är löpande ekonomi, där fullmaktshavaren till exempel får betala räkningar och hantera elavtal eller andra abonnemang. Även sköta förvaltning av tillgångar, som fonder, eller pengar på banken.

Fullmakten ger större befogenhet än en god man

Personliga angelägenheter som kan tas upp är sådant som har med personlig omvårdnad att göra, till exempel dialog med hemtjänst eller kontakt med kommunen inför flytt till särskilt boende, och att teckna hyresavtal för ett sådant.
Däremot får fullmakten inte omfatta åtgärder inom hälso- och sjukvård eller tandvård. Den ska alltså inte förväxlas med vad som kan kallas vårdvilja, livstestamente eller livsslutsdirektiv, som inte är lagstadgade begrepp.
– Framtidsfullmakt gäller inte för att bestämma om viss vård. Inte heller för att ingå eller avsluta äktenskap, upprätta testamente eller liknande personliga frågor, förklarar Richard Edlepil.

En framtidsfullmakt kan upprättas av alla som har fyllt 18 år, så länge man inte är beslutsoförmögen. Den ska vara skriftlig och fullmaktsgivarens underskrift ska bevittnas av två vittnen som är närvarande samtidigt. Vittnena ska samtidigt intyga att fullmaktsgivaren är vid fullt förstånd och har skrivit under fullmakten av fri vilja. Fullmaktshavaren kan inte själv vara ett av vittnena.
– En av fördelarna med framtidsfullmakt är att det är tydligt vad man kan hjälpa till med. Och den kan ge större befogenhet än god man. En fullmaktshavare kan till exempel ges behörighet att sälja en fastighet, säger Richard Edlepil.

Det är fullmaktshavaren som bedömer när en framtidsfullmakt träder i kraft, såvida man inte har skrivit in i fullmakten att tingsrätten ska avgöra frågan. I senare fall kan läkarintyg krävas. Fullmaktshavaren måste redogöra ställningstagandet för övriga anhöriga, till exempel syskon.
För den som vill ha stöd att upprätta en framtidsfullmakt finns gott om information och mallar på internet. Du kan också vända dig till din bank

Text: Sara Norman

FAKTA

Lag om framtidsfullmakter (2017:310) instiftades 2017. Med en framtidsfullmakt kan du ge någon annan behörighet att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser, om du skulle drabbas av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande.

INFO

Du som skriver framtidsfullmakt måste ha fyllt 18 år och själv vara kapabel att fatta dina beslut. Den ska vara undertecknad av dig som fullmaktsgivare, och bevittnad av två personer. Den kan gälla personliga och ekonomiska angelägenheter, dock ej åtgärder inom hälso- och sjukvård.
Mer info:
konsumenternas.se
swedishbankers.se