Övriga njurskyddande läkemedel

SGLT2-hämmare

SGLT2-hämmare är en läkemedelsgrupp som sedan länge använts som sockersänkande läkemedel vid diabetes typ 2. Läkemedlet ökar utsöndringen av socker via urinen vilket får blodsockernivån att sjunka. SGLT2-hämmare har också visat sig ha andra positiva effekter vid såväl hjärtsvikt som njursvikt. Av den orsaken använder man numera dessa läkemedel även hos patienter som inte har diabetes. I studier har man kunnat visa att proteinläckaget i urinen minskar och även kunnat se njurskyddande effekter ledande till minskad risk att behöva dialys. På marknaden finns för närvarande flera registrerade SGLT2-hämmare som används vid diabetes typ 2, men det är än så länge endast Forxiga som är godkänt att använda som njurskyddande läkemedel till patienter som inte har diabetes.