Vi vet och har vetat sedan många år tillbaka att ett obehandlat högt blodtryck kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar och inte minst risken för stroke.

Högt och otillräckligt behandlat blodtryck kan även leda till en försämring av en njursjukdom. Högt blodtryck är en lömsk åkomma och kan vara det enda tecknet på underliggande njursjukdom. Det är vanligt att gå med ett förhöjt blodtryck utan symtom. Man känner sig frisk och har ingen anledning att söka någon vård. Huvudvärk ibland är kanske inte så allvarligt, det drabbar väl alla någon gång, eller hur?

Vilken betydelse har högt blodtryck hos dem som redan har en känd njursjukdom.  Det höga blodtrycket under många års tid kan ha varit anledningen till att njurarna försämrats och fortsatt dålig reglering av trycket kan leda till snabbt sviktande funktion. En strukturerad blodtryckskontroll och ett välbehandlat blodtryck kan leda till att förloppet avstannar, att njurfunktionen bibehålls och till och med förbättras i de fall då det redan finns en funktionsnedsättning. Det minskar risken för, eller skjuter upp framtida behov av aktiv uremivård som dialys eller transplantation.

På njurklinikerna i Region Skåne har vi fått extra möjligheter att satsa på förebyggande åtgärder för njurpatienter. En av dessa åtgärder är blodtryckskontroller i hemmet för de som är besökande på njurmottagningen. Alla tillfrågas och erbjuds lån av en blodtrycksmätare om du inte har en egen mätare av god kvalitet. Varianter som handledsmätare godkänns inte. Resultaten rapporterar du som patient in via 1177 eller per telefon till en sjuksköterska på njurmottagningen/hypertonimottagningen.

Tidigare gjorda studier världen över har visat att hemblodtryck är det som är mest tillförlitligt för att bedöma om det föreligger ett äkta högt blodtryck med risk för komplikationer och inte stress eller oro inför ett läkarbesök. Hemblodtrycksmätning har visat bäst korrelation till framtida hjärtkärlkomplikationer. Som patient är det dessutom bekvämt att mäta hemma i lugn och ro, på tider som är lämpliga, utan att behöva ta ledigt från jobb eller att behöva boka och passa tider på vårdcentral eller mottagning. Det blodtryck du mäter i hemmet är det blodtryck som du dagligen går runt med.

På njurkliniken i Malmö, Skånes universitetssjukhus, har vi ytterligare en möjlighet, med stöd av digital monitorering, att undersöka hur patientens blodtryck är i hemmet. Till hjälp har sjuksköterskan ett digitalt system som registrerar uppmätta blodtryck från patienten. Vi kan utifrån resultaten anpassa blodtrycksbehandling på ett individuellt sätt med rätt antal mediciner och doser.

Som patient kommer du till hypertonimottagningen och träffar en sjuksköterska som berättar och instruerar i användandet av utrustningen som består av en it-platta och en digital blodtrycksmätare. Grunden för hur man mäter ett korrekt blodtryck går vi igenom noggrant och ser till att rätt storlek på manschetten används. Tillsammans bestämmer vi tider för mätningar under tre påföljande dagar, på tider som passar bäst, exempelvis på kvällen då dagens aktiviteter är mindre och stressnivån förhoppningsvis är låg. När tiden är inne för mätningar så meddelar it-plattan att det är dags att mäta blodtrycket. Även om ett klockslag är bestämt som starttid, så har man upp till fyra timmar på sig att mäta och man väljer själv när.

Vid varje tillfälle skall tre blodtryck kontrolleras efter minst fem minuters vila. Du sitter på en stol med ryggstöd och med fötterna i golvet. När första blodtrycket är taget så skickas detta direkt till sjuksköterskans dator och registreras. Efter detta så skall man vila två minuter innan man mäter nästa blodtryck och ytterligare vila två minuter efter det, innan det tredje blodtrycket mäts. Proceduren som tar högst 15 minuter, utförs sedan två dagar till och blir då till en mätserie. Alla instruktioner du behöver meddelas på it-plattan. Det är bara att göra som du blir ombedd.

Tre blodtryck om dagen, under tre dagar ger nio mätvärden och dessa räknas om till ett medelvärde.  Denna standardiserade mätmetod använder vi sedan för att kunna jämföra blodtrycken över tid och vi kan lätt se vilken effekt som medicinerna har på blodtrycket och hur länge de har effekt. Patientansvarig läkare har på förhand bestämt vad blodtrycket skall ligga på. Som njurpatient har vi lägre gränser för blodtrycket än vad man har utan njursjukdom. Vi följer de senaste internationella riktlinjerna avseende mätning och behandling av högt blodtryck.

Resultatet bedöms och vid behov så läggs ytterligare mätserier in. Det kan ofta ta ett par mätserier innan man är bekväm med utrustningen och har vant sig att mäta och se sitt blodtryck. Skulle det behövas ändras i behandlingen så följer man blodtryckets förändring med flera serier. Det kan, beroende på vilken medicin man får, ta så lång tid som upp till tre- fyra veckor innan man kan göra en bedömning av effekten.

Viktigt är att sänka ett högt blodtryck långsamt över tid och förhindra obehag eller biverkningar. Sjuksköterskan har tät kontakt med patienten per telefon och via systemets ”chatt” funktion för att kontrollera måendet och svara på frågor och funderingar. Det finns möjlighet att använda videosamtal via utrustningen som patienter har. Detta är speciellt användbart om man behöver kontrollera tex svullnader eller om något annat behöver visas upp. Under perioden med inställda eller återhållsamma mottagningsbesök pga. Covid-19 så fungerade video-och telefonsamtalen som ersättning för fysiska besök på ett utmärkt och framgångsrikt sätt.

Även för dialyspatienter, transplanterade och under donatorsutredningar har vi fått mycket bra erfarenhet med hjälp av digitala blodtrycksmätningar i hemmet med verksamhetsstöd. Vi kan ”skräddarsy” blodtrycksbehandlingen för varje individ och uppnå målblodtryck på kortare tid än om man är hänvisad till att gå på mottagningen eller vårdcentralen för att mäta sitt blodtryck. Dialyspatienter visar nästan alltid ett annat blodtryck hemma än vad man mäter före, under och efter dialys. Risken för att överbehandla dessa patienter minskar radikalt.

Som patient sparar man tid, resor och pengar och får ett välinställt blodtryck. Det kräver så klart ett ansvar för dig som patient, att du utför dina mätningar för att det skall gå att göra en bedömning. Du är delaktig i din behandling på ett nytt sätt och har ett stort ansvar för ditt mående. Många upplever att man har möjlighet att påverka sin situation på ett bättre sätt än tidigare. Genom att förändra din livsstil och dina vanor, kan du påverka och förbättra ditt blodtryck på ett positivt vis. Information och uppföljning får du av sjuksköterskan med jämna mellanrum via hälsosamtal. Alla upplever en bättre livskvalitet och ett ökat välbefinnande när man kan påverka sin situation till det bättre. Den första insikten hos ett flertal patienter är betydelsen av att ta sina ordinerade mediciner. Detta är en bra början för blodtryckssänkning och kanske den enda åtgärden som visar sig behövas.

Vi har också haft många i projektet som blivit fria från en besvärlig huvudvärk, som de dragits med under många år, efter det att medicinering satts in eller justerats så att det uppnås en bra blodtryckskontroll under hela dygnet. Jämfört med 24-timmars blodtrycksmätning, som visar på ett genomsnitt av blodtrycket under ett dygn, upplever våra patienter att seriemätningar digitalt är ett bättre och smidigare alternativ, utan att behöva bära omkring på en utrustning och man slipper att bli störd på natten. Resultaten mellan de två mätmetoderna är jämförbara men hemblodtrycksmätning är en mer flexibel metod där patienten får ta eget ansvar.

Ett av de många glädjande resultat som framkommit är de fall då blodtrycket hamnat på en acceptabel nivå och gjort det möjligt för patienten att sättas upp på transplantationslista och/eller transplanteras. Dessa personer har inte varit aktuella för möjligheten tidigare på grund av sitt höga blodtryck. Risken för att hamna i dialys har i vissa fall undanröjts eller fördröjts. Vilken markant ökning av livskvalitet detta innebär för varje person är lätt att föreställa sig. Vi ser att njurförsämringen avstannar i många fall och till och med förbättras till den nivå som kan räknas som nästan normal. Allt vunnet genom enkel monitorering av blodtrycket i hemmet, i nära samarbete med njurmottagningens sjuksköterskor och läkare. Patientens delaktighet har ökat avsevärt.

Heléne Severin
legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning i nefrologi